ஒரு மாணவருக்கான கல்விச்செலவு அதிகரித்துள்ளது; ஆனால் அரசு பள்ளிகளில் சேர்க்கை குறைவு: ஆய்வு

Vedika Inamdar IndiaSpend (Tamil)

In all eight states analysed, teacher salaries made up the largest share of school expenditure but spending on teacher train...

Read More >>